Microclass

Think Engineering

جست و جو

خوش آمدید!

به میکروکلاس خوش آمدید. میکروکلاس زیرمجموعه‌ای از تارنمای میکروپدیا است. در  من بخشی از پروژه‌ها، گزارش‌ها، مستندات و منابع درسی دوره کارشناسی خود را جهت استفاده دیگران به اشتراک گذاشته‌ام. به اشتراک گذاشتن مطالب علمی کار صحیح و ارزشمندی است و خوشحال می‌شوم تا دیدگاه‌ها و پیشنهادهای شما در این زمینه را بدانم. بخش‌های زیادی در این تارنما وجود دارد که هنوز کامل نشده‌اند و امیدوارم در اسرع وقت بروزرسانی شوند.

با سپاس، مرتضی ذاکری.

اطلاع‌رسانی و تماس

تقویم


Warning: mktime() expects at most 6 parameters, 7 given in /home3/microped/public_html/course/fa_IR/wp-content/plugins/wp-jalali/lib/date.php on line 420

Warning: mktime() expects at most 6 parameters, 7 given in /home3/microped/public_html/course/fa_IR/wp-content/plugins/wp-jalali/lib/date.php on line 420

Warning: mktime() expects at most 6 parameters, 7 given in /home3/microped/public_html/course/fa_IR/wp-content/plugins/wp-jalali/lib/date.php on line 420

Warning: mktime() expects at most 6 parameters, 7 given in /home3/microped/public_html/course/fa_IR/wp-content/plugins/wp-jalali/lib/date.php on line 420

Warning: mktime() expects at most 6 parameters, 7 given in /home3/microped/public_html/course/fa_IR/wp-content/plugins/wp-jalali/lib/date.php on line 420

Warning: mktime() expects at most 6 parameters, 7 given in /home3/microped/public_html/course/fa_IR/wp-content/plugins/wp-jalali/lib/date.php on line 420

Warning: mktime() expects at most 6 parameters, 7 given in /home3/microped/public_html/course/fa_IR/wp-content/plugins/wp-jalali/lib/date.php on line 420

Warning: mktime() expects at most 6 parameters, 7 given in /home3/microped/public_html/course/fa_IR/wp-content/plugins/wp-jalali/lib/date.php on line 420

Warning: mktime() expects at most 6 parameters, 7 given in /home3/microped/public_html/course/fa_IR/wp-content/plugins/wp-jalali/lib/date.php on line 420

Warning: mktime() expects at most 6 parameters, 7 given in /home3/microped/public_html/course/fa_IR/wp-content/plugins/wp-jalali/lib/date.php on line 420

Warning: mktime() expects at most 6 parameters, 7 given in /home3/microped/public_html/course/fa_IR/wp-content/plugins/wp-jalali/lib/date.php on line 420

Warning: mktime() expects at most 6 parameters, 7 given in /home3/microped/public_html/course/fa_IR/wp-content/plugins/wp-jalali/lib/date.php on line 420

Warning: mktime() expects at most 6 parameters, 7 given in /home3/microped/public_html/course/fa_IR/wp-content/plugins/wp-jalali/lib/date.php on line 420

Warning: mktime() expects at most 6 parameters, 7 given in /home3/microped/public_html/course/fa_IR/wp-content/plugins/wp-jalali/lib/date.php on line 420

Warning: mktime() expects at most 6 parameters, 7 given in /home3/microped/public_html/course/fa_IR/wp-content/plugins/wp-jalali/lib/date.php on line 420

Warning: mktime() expects at most 6 parameters, 7 given in /home3/microped/public_html/course/fa_IR/wp-content/plugins/wp-jalali/lib/date.php on line 420

Warning: mktime() expects at most 6 parameters, 7 given in /home3/microped/public_html/course/fa_IR/wp-content/plugins/wp-jalali/lib/date.php on line 420

Warning: mktime() expects at most 6 parameters, 7 given in /home3/microped/public_html/course/fa_IR/wp-content/plugins/wp-jalali/lib/date.php on line 420

Warning: mktime() expects at most 6 parameters, 7 given in /home3/microped/public_html/course/fa_IR/wp-content/plugins/wp-jalali/lib/date.php on line 420

Warning: mktime() expects at most 6 parameters, 7 given in /home3/microped/public_html/course/fa_IR/wp-content/plugins/wp-jalali/lib/date.php on line 420

Warning: mktime() expects at most 6 parameters, 7 given in /home3/microped/public_html/course/fa_IR/wp-content/plugins/wp-jalali/lib/date.php on line 420

Warning: mktime() expects at most 6 parameters, 7 given in /home3/microped/public_html/course/fa_IR/wp-content/plugins/wp-jalali/lib/date.php on line 420

Warning: mktime() expects at most 6 parameters, 7 given in /home3/microped/public_html/course/fa_IR/wp-content/plugins/wp-jalali/lib/date.php on line 420

Warning: mktime() expects at most 6 parameters, 7 given in /home3/microped/public_html/course/fa_IR/wp-content/plugins/wp-jalali/lib/date.php on line 420

Warning: mktime() expects at most 6 parameters, 7 given in /home3/microped/public_html/course/fa_IR/wp-content/plugins/wp-jalali/lib/date.php on line 420

Warning: mktime() expects at most 6 parameters, 7 given in /home3/microped/public_html/course/fa_IR/wp-content/plugins/wp-jalali/lib/date.php on line 420

Warning: mktime() expects at most 6 parameters, 7 given in /home3/microped/public_html/course/fa_IR/wp-content/plugins/wp-jalali/lib/date.php on line 420

Warning: mktime() expects at most 6 parameters, 7 given in /home3/microped/public_html/course/fa_IR/wp-content/plugins/wp-jalali/lib/date.php on line 420

Warning: mktime() expects at most 6 parameters, 7 given in /home3/microped/public_html/course/fa_IR/wp-content/plugins/wp-jalali/lib/date.php on line 420

Warning: mktime() expects at most 6 parameters, 7 given in /home3/microped/public_html/course/fa_IR/wp-content/plugins/wp-jalali/lib/date.php on line 420

Warning: mktime() expects at most 6 parameters, 7 given in /home3/microped/public_html/course/fa_IR/wp-content/plugins/wp-jalali/lib/date.php on line 420

Warning: mktime() expects at most 6 parameters, 7 given in /home3/microped/public_html/course/fa_IR/wp-content/plugins/wp-jalali/lib/date.php on line 420

Warning: mktime() expects at most 6 parameters, 7 given in /home3/microped/public_html/course/fa_IR/wp-content/plugins/wp-jalali/lib/date.php on line 420

Warning: mktime() expects at most 6 parameters, 7 given in /home3/microped/public_html/course/fa_IR/wp-content/plugins/wp-jalali/lib/date.php on line 420

Warning: mktime() expects at most 6 parameters, 7 given in /home3/microped/public_html/course/fa_IR/wp-content/plugins/wp-jalali/lib/date.php on line 420

Warning: mktime() expects at most 6 parameters, 7 given in /home3/microped/public_html/course/fa_IR/wp-content/plugins/wp-jalali/lib/date.php on line 420

Warning: mktime() expects at most 6 parameters, 7 given in /home3/microped/public_html/course/fa_IR/wp-content/plugins/wp-jalali/lib/date.php on line 420

Warning: mktime() expects at most 6 parameters, 7 given in /home3/microped/public_html/course/fa_IR/wp-content/plugins/wp-jalali/lib/date.php on line 420

Warning: mktime() expects at most 6 parameters, 7 given in /home3/microped/public_html/course/fa_IR/wp-content/plugins/wp-jalali/lib/date.php on line 420

Warning: mktime() expects at most 6 parameters, 7 given in /home3/microped/public_html/course/fa_IR/wp-content/plugins/wp-jalali/lib/date.php on line 420

Warning: mktime() expects at most 6 parameters, 7 given in /home3/microped/public_html/course/fa_IR/wp-content/plugins/wp-jalali/lib/date.php on line 420

Warning: mktime() expects at most 6 parameters, 7 given in /home3/microped/public_html/course/fa_IR/wp-content/plugins/wp-jalali/lib/date.php on line 420

Warning: mktime() expects at most 6 parameters, 7 given in /home3/microped/public_html/course/fa_IR/wp-content/plugins/wp-jalali/lib/date.php on line 420

Warning: mktime() expects at most 6 parameters, 7 given in /home3/microped/public_html/course/fa_IR/wp-content/plugins/wp-jalali/lib/date.php on line 420

Warning: mktime() expects at most 6 parameters, 7 given in /home3/microped/public_html/course/fa_IR/wp-content/plugins/wp-jalali/lib/date.php on line 420

Warning: mktime() expects at most 6 parameters, 7 given in /home3/microped/public_html/course/fa_IR/wp-content/plugins/wp-jalali/lib/date.php on line 420

Warning: mktime() expects at most 6 parameters, 7 given in /home3/microped/public_html/course/fa_IR/wp-content/plugins/wp-jalali/lib/date.php on line 420

Warning: mktime() expects at most 6 parameters, 7 given in /home3/microped/public_html/course/fa_IR/wp-content/plugins/wp-jalali/lib/date.php on line 420

Warning: mktime() expects at most 6 parameters, 7 given in /home3/microped/public_html/course/fa_IR/wp-content/plugins/wp-jalali/lib/date.php on line 420

Warning: mktime() expects at most 6 parameters, 7 given in /home3/microped/public_html/course/fa_IR/wp-content/plugins/wp-jalali/lib/date.php on line 420

Warning: mktime() expects at most 6 parameters, 7 given in /home3/microped/public_html/course/fa_IR/wp-content/plugins/wp-jalali/lib/date.php on line 420

Warning: mktime() expects at most 6 parameters, 7 given in /home3/microped/public_html/course/fa_IR/wp-content/plugins/wp-jalali/lib/date.php on line 420

Warning: mktime() expects at most 6 parameters, 7 given in /home3/microped/public_html/course/fa_IR/wp-content/plugins/wp-jalali/lib/date.php on line 420

Warning: mktime() expects at most 6 parameters, 7 given in /home3/microped/public_html/course/fa_IR/wp-content/plugins/wp-jalali/lib/date.php on line 420

Warning: mktime() expects at most 6 parameters, 7 given in /home3/microped/public_html/course/fa_IR/wp-content/plugins/wp-jalali/lib/date.php on line 420

Warning: mktime() expects at most 6 parameters, 7 given in /home3/microped/public_html/course/fa_IR/wp-content/plugins/wp-jalali/lib/date.php on line 420

Warning: mktime() expects at most 6 parameters, 7 given in /home3/microped/public_html/course/fa_IR/wp-content/plugins/wp-jalali/lib/date.php on line 420

Warning: mktime() expects at most 6 parameters, 7 given in /home3/microped/public_html/course/fa_IR/wp-content/plugins/wp-jalali/lib/date.php on line 420

Warning: mktime() expects at most 6 parameters, 7 given in /home3/microped/public_html/course/fa_IR/wp-content/plugins/wp-jalali/lib/date.php on line 420

Warning: mktime() expects at most 6 parameters, 7 given in /home3/microped/public_html/course/fa_IR/wp-content/plugins/wp-jalali/lib/date.php on line 420

Warning: mktime() expects at most 6 parameters, 7 given in /home3/microped/public_html/course/fa_IR/wp-content/plugins/wp-jalali/lib/date.php on line 420

Warning: mktime() expects at most 6 parameters, 7 given in /home3/microped/public_html/course/fa_IR/wp-content/plugins/wp-jalali/lib/date.php on line 420

Warning: mktime() expects at most 6 parameters, 7 given in /home3/microped/public_html/course/fa_IR/wp-content/plugins/wp-jalali/lib/date.php on line 420

Warning: mktime() expects at most 6 parameters, 7 given in /home3/microped/public_html/course/fa_IR/wp-content/plugins/wp-jalali/lib/date.php on line 420

Warning: mktime() expects at most 6 parameters, 7 given in /home3/microped/public_html/course/fa_IR/wp-content/plugins/wp-jalali/lib/date.php on line 420

Warning: mktime() expects at most 6 parameters, 7 given in /home3/microped/public_html/course/fa_IR/wp-content/plugins/wp-jalali/lib/date.php on line 420
اسفند ۱۳۹۹
ش ی د س چ پ ج
    شهریور »
 12345678910111213141516171819202122232425262728293031  

مجموعه گزارش کارهای آزمایشگاه فیزیک عمومی ۱

مجموعه گزارش کارهای آزمایشگاه فیزیک عمومی ۱، برای دسترسی همگانی منتشر شد. این مجموعه در قالب یک فایل فشرده و شامل ۱۱ گزارش کار با محوریت فیزیک مکانیک کلاسیک در قالب pdf می باشد. برای دریافت مجموعه و نیز فهرست آزمایشات موجود به ادامه مطلب مراجعه کنید.

 • لیست گزارش کارهای موجود در مجموعه به ترتیب تاریخ تدوین:
  • آزمایش شماره ۱: آشنایی با وسایل اندازه گیری – بخش اول از دو بخش
  • آزمایش شماره ۲: آشنایی با وسایل اندازه گیری – بخش دوم از دو بخش (نسخه اصلاح شده)
  • آزمایش شماره ۳: جرم حجمی (چگالی)
  • آزمایش شماره ۴: تحقیق قانون هوک و سنجش ثابت فنر
  • آزمایش شماره ۵: تحقیق پیرامون قوانین آونگ ساده و تعیین شتاب گرانش
  • آزمایش شماره ۶: سقوط آزاد
  • آزمایش شماره ۷: نیروی اصطکاک
  • آزمایش شماره ۸: ماشین های ساده (قرقره)
  • آزمایش شماره ۹: قوانین حرکت نیوتن
  • آزمایش شماره ۱۰: محاسبه جرم مؤثر فنر
  • آزمایش شماره ۱۱: سینماتیک دو بعدی (مطالعه حرکت پرتابی)
 • تاریخ انتشار اولیه: پاییز و زمستان ۱۳۹۲
 • تاریخ انتشار همگانی: دوشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۴

لینک دانلود بروز رسانی شد (۱۵-۰۸-۱۳۹۶).

 

مقدمه‌ای بر زبان پایتون

پایتون (Python) یک زبان فوق العاده زیبا و جذاب مبتنی بر مفسر، سطح بالا، همه منظوره، ساده و کوچک (!) است. در این مجموعه به‌صورت خلاصه با پایتون و ویژگی‌های آن آشنا می‌شویم. هدف یادگیری پایتون در عمل، ضمن آموزش مفاهیم مربوط به معماری زبان است. اسلایدها مربوط به ارائه اینجانب در درس طراحی و پیاده‌سازی زبان‌های برنامه‌نویسی است. بسیاری از دانشگاه ها اخیرا برای شروع آموزش برنامه نویسی به دانشجویان سال اول دانشگاه، این زبان را انتخاب می کنند. شاید دلیل آن مواردی است که در ابتدای متن به آن اشاره شد؛ به‌همین دلیل برای دانشجویان سال بالاتر که آشـنایی مقدماتی با حداقل زبان های خانواده C دارند این اسلایدها می تواند جهشی در یادگیری و شروع کار با پایتون باشد. برای دریافت اسلایدها بر روی لینک زیر کلیک فرمایید. نظرات و مشکلات احتمالی اسلایدها را از طریق همین سایت مطرح کنید.

اسلاید های کتاب پروفسور لینز

نظریه زبان ها و ماشین ها، علمی است به بررسی و مطالعه ساختار های حاکم بر زبان های مصنوعی یا رسمی می پردازد. منظور زبان هایی است که قابل بیان در قالب الگوهای ریاضی هستند و طبیعتا پردازش ماشینی آن ها امکان پذیر است. چنین بررسی های نهایتا منجر به شناخت مفاهیم محاسبه پذیری و تصمیم پذیری می شود که در واقع پایه و اساس تئوری علم کامپیوتر و دیگر علوم مرتبط می باشد. بنیان گذار این زمینه از مطالعات زبان شناس مشهور نوام چامسکی در دهه شصت میلادی است.مباحث این رشته از پر رونق‌ترین و بروز ترین مباحث در علوم کامپیوتر می باشد. کتب مرجع متعدد نیز در این زمینه به رشته تحریر در آمده اند که از آن جمله می توان به مرجع دانشگاهی مقدمه ای بر زبان های رسمی و اتوماتا (ماشین‌ها) نوشته پروفسور پیتر لینز اشاره نمود. اسلایدهایی که در ادامه برای دریافت قرارداده شده‌، بر مبنای کتاب نام برده تهیه و تنظیم گشته‌اند. اسلایدها تمامی فصول کتاب مرجع را به خوبی پوشش داده و مطالعه آن برای درک بهتر و خلاصه مفاهیم این درس به علاقمندان و دانشجویان، توصیه می‌شود.

ساختار اسناد و پروژه کلاس چین

شکل زیر ساختار اصلی پروژه و اسناد کلاس چین را نشان می دهد. شکل راهنمای کد گذاری اسناد منتشر شدهه و نگارش های مختلف سامانه کلاس چین است.

برای مشاهده نسخه با کیفیت روی عکس کلیک نمایید.

 

cc12

تمرینات ریز پردازنده (مباحث میان‌ترم)

پرسش‌های برنامه‌نویسی و کدهای درس ریزپردازنده (مباحث میانترم) از لینک های زیر قابل دریافت است.